Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2021 r.

Uchwała Nr XXV.179.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.179.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.180.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.180.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.181.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.181.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.182.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.182.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.183.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.183.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.184.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przystajń uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przystajń

PDFUchwała Nr XXV.184.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.185.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.185.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.186.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2021

PDFUchwała Nr XXV.186.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.187.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego na linii komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Przystajń

PDFUchwała Nr XXV.187.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.188.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXV.188.2021.pdf


Uchwała Nr XXV.189.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXV.189.2021.pdf


Uchwała Nr XXVI.190.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie Rajdu Rowerowego Wokół Gminy Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego

PDFUchwała Nr XXVI.190.2021.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XXVI.191.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

PDFUchwała Nr XXVI.191.2021.pdf


Uchwała Nr XXVI.192.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

PDFUchwała Nr XXVI.192.2021.pdf


Uchwała Nr XXVI.193.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń

PDFUchwała Nr XXVI.193.2021.pdf


Uchwała Nr XXVI.194.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2021 roku

PDFUchwała Nr XXVI.194.2021.pdf


Uchwała Nr XXVI.195.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVI.195.2021.pdf


Uchwała Nr XXVI.196.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXVI.196.2021.pdf


Uchwała Nr XXVII.197.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

PDFUchwała Nr XXVII.197.2021.pdf


Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.341.2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PDFUchwała Nr XXVII.198.2021.pdf


Uchwała Nr XXVII.199.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PDFUchwała Nr XXVII.199.2021.pdf


Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVII.200.2021..pdf


Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXVII.201.2021.pdf


Uchwała Nr XXVII.202.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zasadności ustanowienia ,,Rajdu Rowerowego Wokół Gminy Przystajń Imienia Bogusława Leszczyńskiego”

PDFUchwała Nr XXVII.202.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.203.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania

PDFUchwała Nr XXVIII.203.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.204.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2020 rok

PDFUchwała Nr XXVIII.204.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.205.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2020 rok

PDFUchwała Nr XXVIII.205.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

PDFUchwała Nr XXVIII.206.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nienależytego wykonania swoich zadań przez dyrektorów: Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Przystajni w zakresie braku dostępu do elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP

PDFUchwała Nr XXVIII.207.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie określenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

PDFUchwała Nr XXVIII.208.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody organowi regulacyjnemu do zaopiniowania

PDFUchwała Nr XXVIII.209.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.210.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2021 roku

PDFUchwała Nr XXVIII.210.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.211.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXVIII.211.2021.pdf


Uchwała Nr XXVIII.212.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 czerwiec 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXVIII.212.2021.pdf


Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki komunalnej  - uchwała uchylona

PDFUchwała Nr XXIX.213.2021.pdf

Uchwała Nr XXIX.214.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr XXIX.214.2021.pdf


Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXIX.215.2021.pdf


Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXIX.216.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.217.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała Nr XXX.217.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.218.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr XXX.218.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2021/2022

PDFUchwała Nr XXX.219.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.220.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - działki nr ewid. 141/5 w m. Dąbrowa

PDFUchwała Nr XXX.220.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.221.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 184/7 w m. Przystajń

PDFUchwała Nr XXX.221.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.222.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXX.222.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.223.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.282.2017 Rady Gminy Przystajń z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

PDFUchwała Nr XXX.223.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.224.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXX.224.2021.pdf


Uchwała Nr XXX.225.2021 Rady Gminy Przystajń z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXX.225.2021.pdf