Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni

EFS kolor.jpeg

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


Nazwa projektu: Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni
Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 392 330,00 zł
Wartość dofinansowania: 333 480,50 zł

 

Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej Gminy Przystajń - 300 os. zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne, w tym obszar rewitalizacji, w tym w szczególności: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt dotyczy Programu Aktywności Lokalnej tj. wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnej społ. z zastosowaniem usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności zawodowej nieaktywnych członków tej społeczności Zadania: 1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społ. w tym diagnoza, ścieżka reintegracji, 2. Działania środowiskowe, 3. Działania o charakterze zawodowym i edukacyjnym. Projekt pozwoli na wdrożenie Programu Aktywności Lokalnej , w ramach którego zostanie zastosowana usługa
aktywnej integracji, z uwzględnieniem wolontariatu, usług prozatrudnieniowych i edukacyjnych oraz działań środowiskowych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl