Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt "Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni, ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni"

LOGO Projekty.jpeg

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


Nazwa projektu:  Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni

Nazwa Beneficjenta: Gmina Przystajń
Wartość projektu: 1 176 470,59
Wartość dofinansowania: 1 117 647,06 zł

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu w ramach działalności Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni.
W ramach zadania przewiduje się podjęcie kompleksowych działań na rzecz poprawy dostępności i efektywności usług społecznych dla osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poprzez utworzenie i działalność nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży – w ramach działalności świetlicy środowiskowej (przykładowe formy wsparcia: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i profilaktyczne, opieka i zajęcia świetlicowe.

Zakładane do osiągnięcia efekty w wyniku realizacji projektu: poprawa dostępu do usług społecznych, znaczne polepszenie warunków życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa umiejętności, wiedzy i kompetencji osób objętych projektem w ramach działań społecznych, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz patologiami, włączenie społeczne i zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym – integracja społeczna mieszkańców, poprawa organizacji i warunków życia rodzin, w tym dzieci i młodzieży.

 Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakłada zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych (przebudowę i rozbudowę) oraz wyposażenie zdegradowanego budynku użytkowego wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem przyległego terenu. Budynek zlokalizowany na Skwerze Henryka Kluby w Przystajni (na obszarze rewitalizacji) w sąsiedztwie Rynku. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie Centrum Usług Społecznościowych. W ramach projektu zostaną wykonane prace w zakresie niezbędnym do uzyskania układu funkcjonalnego pozwalającego na działanie Centrum Usług Społecznościowych, w tym: z dostosowaniem wymagań warunków technicznych, przeciwpożarowych i higieniczno-sanitarnych. W budynku zostaną zlokalizowane pomieszczenia pozwalające na realizację działań w zakresie świadczenia usług społecznych - bez względu na grupę wiekową. Cały obiekt zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 RIT Subregionu Północnego
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie
www.rpo.slaskie.pl