Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Przystajń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przystajń.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (wer.dostepna).pdf - data dodania: 2021-06-26 17:47:34

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Knopik, kancelaria@gminaprzystajn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3191153. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-04-30.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-141 Przystajń, ul. Częstochowska 5
Tel.: (34) 319-11-53, 319-11-54
Faks: (34) 319-17-32
E-mail:
Strona internetowa: gminaprzystajn.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.gminaprzystajn.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Przystajń, mieści się przy  ul. Częstochowska 5.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od   strony parkingu  przy ul. Częstochowskiej oraz wejście dodatkowe od strony parkingu za budynkiem Urzędu.  Do obu wejść prowadzą schody.  Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz drugie takie miejsce  na parkingu za Urzędem Gminy.

Przy miejscu parkingowym dla  osób niepełnosprawnych od strony wejścia głównego znajduje się klawisz włącznika sygnału dźwiękowego dla osób niepełnosprawnych. Po uruchomieniu tego sygnału pracownik Urzędu wychodzi do interesanta na parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie ma dostępności tłumacza języka migowego.