Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Gminy Przystajń

Termin: 11.05.2020 r., g. 13:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni.

Porządek obrad:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  PDFPROTOKÓŁ Nr XVII.2020.pdf

 5. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
  1. 6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury
  2. 6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia
  3. 6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. 7. Informacja Komendanta OSP na temat stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Przystajń za rok 2019.
 8. 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
 9. 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 10. 10. Informacja Starosty Powiatu Kłobuckiego na temat planowanych zadań powiatu na terenie Gminy Przystajń.
 11. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 11.1. planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

   PDFProjekt 1.pdf

  2. 11.2. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości

   PDFProjekt 2.pdf

  3. 11.3. zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (t.j. Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087)

   PDFProjekt 3.pdf

   PDFzalacznik do projektu 3.pdf

  4. 11.4. zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (t.j. Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206)

   PDFProjekt 4.pdf

  5. 11.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

   PDFProjekt 5.pdf

   PDFmapa do projektu 5.pdf

  6. 11.6. przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych

   PDFProjekt 6.pdf

  7. 11.7. udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

   PDFProjekt 7.pdf

  8. 11.8. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

   PDFProjekt 8.pdf

  9. 11.9. zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

   PDFProjekt 9.pdf

  10. 11.10. zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

   PDFProjekt 10 zmiany w budżecie.pdf

  11. 11.11. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

   PDFProjekt 11 WPF.pdf

 12. 12. Pytania w sprawach bieżących.
 13. 13. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
 14. 14. Zamknięcie sesji.