Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy 2020 r.

Uchwała Nr XV.102.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu pracy Rady Gminy Przystajń na 2020 rok. 

PDFUchwała XV.102.2020.pdf


Uchwała Nr XV.103.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury na 2020 rok. 

PDFUchwała XV.103.2020.pdf


Uchwała Nr XV.104.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia na 2020 rok. 

PDFUchwała XV.104.2020.pdf


Uchwała Nr XV.105.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

PDFUchwała XV.105.2020.pdf


Uchwała Nr XV.106.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji skarg, wniosków i petycji na 2020 rok.

PDFUchwała XV.106.2020.pdf


Uchwała Nr XV.107.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2019/2020. 

PDFUchwała XV.107.2020.pdf


Uchwała Nr XV.108.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń. 

PDFUchwała XV.108.2020.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XV.109.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

PDFUchwała XV.109.2020.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XV.110.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020. 

PDFUchwała XV.110.2020.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XV.111.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/35/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

PDFUchwała XV.111.2020.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XV.112.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

PDFUchwała XV.112.2020.pdf


Uchwała Nr XV.113.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego. 

PDFUchwała XV.113.2020.pdf


Uchwała Nr XV.114.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. 

PDFUchwała XV.114.2020.pdf


Uchwała Nr XV.115.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok. 

PDFUchwała XV.115.2020.pdf


Uchwała Nr XV.116.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028. 

PDFUchwała XV.116.2020.pdf


Uchwała Nr XVI.117.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odpłatnego przyjmowania przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów z działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. 

PDFUchwała XVI.117.2020.pdf


Uchwała Nr XVI.118.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

PDFUchwała XVI.118.2020.pdf


Uchwała Nr XVI.119.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Przystajń. 

PDFUchwała XVI.119.2020.pdf


Uchwała Nr XVI.120.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia zasad na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. 

PDFUchwała XVI.120.2020.pdf


Uchwała Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok. 

PDFUchwała XVI.121.2020.pdf


Uchwała Nr XVI.122.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr III.13.2014 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Przystajń. 

PDFUchwała XVI.122.2020.pdf


Uchwała Nr XVII.123.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przystajń w roku 2020. 

PDFUchwała XVII.123.2020.pdf


Uchwała Nr XVII.124.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.174.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń.

PDFUchwała XVII.124.2020.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XVII.125.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.175.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

PDFUchwała XVII.125.2020.pdf - uchwała uchylona


Uchwała Nr XVII.126.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

PDFUchwała XVII.126.2020.pdf


Uchwała Nr XVII.127.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

PDFUchwała XVII.127.2020.pdf


Uchwała Nr XVII.128.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok. 

PDFUchwała XVII.128.2020.pdf


Uchwała nr XVII.129.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028. 

PDFUchwała XVII.129.2020.pdf


Uchwała nr XVII.130.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 

PDFUchwała XVII.130.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.131.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

PDFUchwała XVIII.131.2020.pdf - nieważność uchwały w części dotyczącej tytułu uchwały w zakresie wyrazów: „planowania w budżecie Gminy Przystajń środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także”, § 1 uchwały, § 3 uchwały, § 4 uchwały w zakresie wyrazów: „w kwocie nie wyższe jniż 1 000 zł”, § 6 uchwały w zakresie wyrazów: „którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały” oraz w załączniku do uchwały


Uchwała nr XVIII.132.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.

PDFUchwała XVIII.132.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.133.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

PDFUchwała XVIII.133.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych.

PDFUchwała XVIII.134.2020.pdf - zmiana: Uchwała nr XIX.142.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 r.


Uchwała nr XVIII.135.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

PDFUchwała XVIII.135.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.136.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

PDFUchwała XVIII.136.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.137.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX.341.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

PDFUchwała XVIII.137.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.138.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.

PDFUchwała XVIII.138.2020.pdf


Uchwała nr XVIII.139.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

PDFUchwała XVIII.139.2020.pdf


Uchwała nr XIX.140.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV.176.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. U. Wojew. Śl. z 2013 r., poz. 1087)

PDFUchwała XIX.140.2020.pdf


Uchwała nr XIX.141.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. U. Wojew. Śl. z 2015 r., poz. 3206)

PDFUchwała XIX.141.2020.pdf


Uchwała nr XIX.142.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.134.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu budowy chodników w drogach powiatowych

PDFUchwała XIX.142.2020.pdf


Uchwała nr XIX.143.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFUchwała XIX.143.2020.pdf


Uchwała nr XX.144.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przystajń wotum zaufania

PDFUchwała XX.144.2020.pdf


Uchwała nr XX.145.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok

PDFUchwała XX.145.2020.pdf


Uchwała nr XX.146.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

PDFUchwała XX.146.2020.pdf


Uchwała nr XX.147.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przystajń

PDFUchwała XX.147.2020.pdf


Uchwała nr XX.148.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przystajń a Gminą Krzepice

PDFUchwała XX.148.2020.pdf


Uchwała nr XX.149.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX.141.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII.55.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

PDFUchwała XX.149.2020.pdf


Uchwała nr XX.150.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Przystajń w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

PDFUchwała XX.150.2020.pdf


Uchwała nr XX.151.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFUchwała XX.151.2020.pdf


Uchwała nr XX.152.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

PDFUchwała XX.152.2020.pdf


Uchwała nr XXI.153.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie  nadania  drodze wewnętrznej  nazwy ulica "Świerkowa" w miejscowości Kamińsko

PDFUchwała XXI.153.2020.pdf - nieważność uchwały w części określonej w: § 1 ust. 2 oraz w załączniku Nr 1 do uchwały.


Uchwała nr XXI.154.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przystajń w roku szkolnym 2020/2021

PDFUchwała XXI.154.2020.pdf


Uchwała nr XXI.155.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFUchwała XXI.155.2020.pdf


Uchwała nr XXI.156.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 14 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

PDFUchwała XXI.156.2020.pdf


Uchwała nr XXII.157.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFUchwała XXII.157.2020.pdf


Uchwała nr XXII.158.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFUchwała XXII.158.2020.pdf


Uchwała nr XXII.159.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 28 września 2020 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

PDFUchwała XXII.159.2020.pdf


Uchwała Nr XXIII.160.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021.

PDFUchwała Nr XXIII.160.2020.pdf


Uchwała Nr XXIII.161.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Przystajń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

PDFUchwała Nr XXIII.161.2020.pdf


Uchwała Nr XXIII.162.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok.

PDFUchwała Nr XXIII.162.2020.pdf


Uchwała Nr XXIII.163.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028.

PDFUchwała Nr XXIII.163.2020.pdf


Uchwała Nr XXIII.164.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przystajń na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

PDFUchwała Nr XXIII.164.2020.pdf - nieważność uchwały w części określonej w § 4 ust. 2 uchwały w zakresie wyrazu: „roczna”


Uchwała Nr XXIV.165.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXIV.165.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.166.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Przystajń i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PDFUchwała Nr XXIV.166.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.167.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia     2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

PDFUchwała Nr XXIV.167.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.168.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

PDFUchwała Nr XXIV.168.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.169.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie podjęcia przez Gminę Przystajń działalności w zakresie telekomunikacji

PDFUchwała Nr XXIV.169.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.170.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działki nr ewid. 54/2 w m. Kuźnica Nowa

PDFUchwała Nr XXIV.170.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.171.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2021 - 2023

PDFUchwała Nr XXIV.171.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.172.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXIV.172.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.173.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXIV.173.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.174.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Panki przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Panki

PDFUchwała Nr XXIV.174.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.175.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok

PDFUchwała Nr XXIV.175.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.176.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2020-2028

PDFUchwała Nr XXIV.176.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.177.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Przystajń na 2021 rok

PDFUchwała Nr XXIV.177.2020.pdf


Uchwała Nr XXIV.178.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń

PDFUchwała Nr XXIV.178.2020.pdf